Happy Children day2020

“Happy Childrenday 2020”

  ขอส่งรูปน่ารักๆ ของเด็กๆ และผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียนเราเมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ด้วยนะคะ ขอชื่นชมเด็กๆ ทุกคนเลยค่ะ ที่ทำการแสดง ได้แสดงความสามารถ ออกมาอย่างน่ารักทุกคนเลยค่ะ ก็ต้องขอขอบคุณผู้ปกครองที่สนับสนุนเด็กๆ ให้เข้าร่วมกิจกรรมและแสดงออกกันอย่างเต็มที่ค่ะ #happychildrenday #วันเด็กแห่งชาติ63

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *