Back

การตรวจติดตามเพื่อป้องกัน Covid -19

“การเรียนการสอนแบบ New normal”

🤗ปลอดภัยหายห่วง
⛅️เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนของเราได้มีโอกาสต้อนรับ คุณสุวพัชร ละออง เจ้าพนักงานสาธารณสุขโรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม ที่ได้เข้ามาเยี่ยมและติดตามมาตรการป้องกัน Covid – 19 ในสถานศึกษา ซึ่งได้เข้าเยี่ยมดูการจัดการเรียนการสอนแบบ New normal รวมถึงแนวทางการป้องกันโรคCovid – 19 ในโรงเรียนของเรา 👍ขอให้ผู้ปกครองและเด็กๆ ทุกคนเชื่อมั่นในมาตรการของทางโรงเรียนของเรา
😄😄เด็กๆของเราจะได้เรียนรู้อย่างมีความสุข และปลอดภัยจากโรค Covid -19 แน่นอนค่ะ😊😊
#มาตรการป้องกันโควิค19เรียนรู้อย่างปลอดภัยทุกคน
#การเรียนรู้คู่ความสุข
#โรงเรียนจำรัสวิทยา

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *