Back

การเข้าตรวจติดตามการดำเนินงานการต่างๆของโรงเรียนจำรัสวิทยา

“การเข้าตรวจติดตามการดำเนินงานการต่างๆของโรงเรียนจำรัสวิทยา”

เมื่อวันอังคาร ที่ 8 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนของเราได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สระบุรีนำโดย
❇️คุณพิมรดา สุขธนวณิช นิติกรชำนาญพิเศษ
❇️คุณมณีรัตน์ รถกล นักวิชาการศึกษา
ในการเข้าตรวจติดตามการดำเนินงานการต่างๆของโรงเรียน ซึ่งผลการตรวจติดตามและประเมินของโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยดีค่ะ👏👍

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *