Back

“กิจกรรมดาวเรืองเหลืองอร่ามตามรอยพ่อ ปีที่4”

“แม้นไม่อาจเทียบหนึ่งในล้าน
ลูกขอตั้งปณิธานสานสิ่งที่พ่อสร้างไว้
จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไป
เหนื่อยยากเพียงไหน
ไม่ทำให้พ่อผิดหวัง”

ในวันพ่อ 5 ธันวาคม ของทุกปี พวกเราชาวจำรัสวิทยาจะจัดกิจกรรมดอกดาวเรืองเหลืองอร่ามตามรอยพ่อ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในปีนี้พวกเราทุกคนได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านผ่านเรื่องราวบอกเล่ามากมาย และได้ตั้งปณิธาน สืบสานการทำความดี เพื่อสร้างชีวิตให้มีความสุขอย่างพอเพียงและเพียงพอตลอดไป

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *