Back

โรงเรียนหยุด แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้

ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณ คุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียนที่ร่วมมือในการเรียนการสอนออนไลน์และออฟไลน์จากสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้น ทำให้ทุกคนต้องปรับตัวในหลายๆ ด้าน ซึ่งที่ผ่านมาทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณ 🙏ผู้ปกครอง และนักเรียน ที่ร่วมมือกัน🤝 ทำให้นักเรียนยังคงได้เรียนรู้ในช่วงโรงเรียนหยุดแบบนี้ ต้องยอมรับว่า สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากความพยายามจากทั้งคุณครู ผู้ปกครอง และเด็กๆ ที่พยายามอย่างเต็มที่ ทั้งการเรียนแบบออนไลน์ และออฟไลน์ 💻📚 ภาพกิจกรรมต่างๆ ที่ได้เห็นทำให้รู้สึกได้ว่า เราทุกฝ่ายช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่เลยค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆ ท่าน ทั้งครู ผู้ปกครองและเด็กๆ ทุกคนด้วยนะคะ 🤗 เพราะเราจะให้การเรียนรู้ของเด็กๆ ทุกคน หยุดไม่ได้ค่ะ😊

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *