Back
02 December

การมีครูต่างชาติเป็นครูประจำชั้น

การมีครูประจำชั้นเป็นครูชาวต่างชาติคู่กับครูไทย จะช่วยให้เด็กๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้กับครูต่างชาติตลอด ทำให้มีโอกาสได้พัฒนาภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น
14 December

“R.I.C.H Learning”

☁️เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สถาบัน HIGH 10 ที่นำโดย 🎓ผศ.ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 🎓ดร.วาสิตา เกิดผลประสพศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 🎓อ.ดร.วีณา รองจะโปะ จากสำนักงานสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี