15 April

กำหนดการต่างๆ ของโรงเรียน ปีการศึกษา 2563

กำหนดการต่างๆ ของโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563กำหนดการเปิดภาคเรียน 1 ก.ค  63 - 13 พ.ย. ุ63      | วันเปิด-ปิดภาคเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น กำหนดให้วันเปิดภาคเรียนวันเเรกนักเรียนทุกระดับชั้นมาโรงเรียน เข้าชั้นเรียนพบครูประจำชั้นและเรียนตามปกติ 14 พ.ย. 63 - 30 พ.ย. 63  | วันปิดภาคเรียนประจำภาคเรียน 1/63 1 ธ.ค. 63 - 9 เม.ย. 64       | วันเปิดภาคเรียนประจำภาคเรียน 2/ุ63 10 เม.ย. …