Back

กำหนดการต่างๆ ของโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563

กำหนดการเปิดภาคเรียน

1 ก.ค  63 – 13 พ.ย. ุ63      | วันเปิด-ปิดภาคเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น กำหนดให้วันเปิดภาคเรียนวันเเรกนักเรียนทุกระดับชั้นมาโรงเรียน เข้าชั้นเรียนพบครูประจำชั้นและเรียนตามปกติ
14 พ.ย. 63 – 30 พ.ย. 63  | วันปิดภาคเรียนประจำภาคเรียน 1/63

1 ธ.ค. 63 – 9 เม.ย. 64       | วันเปิดภาคเรียนประจำภาคเรียน 2/ุ63

10 เม.ย. 64 – 30 เม.ย.64 | วันปิดภาคเรียนประจำภาคเรียน 2/63

กำหนดการลงทะเบียนเรียน

1 มี.ค  63 – 31 พ.ค. ุ63      | กำหนดให้ทุกระดับชั้นชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนประจำปีการศึกษา 2563
20 พ.ค. 63 – 22 พ.ค. 63  | กำหนดให้นักเรียนชั้นป.6 และ ม.3 รับหนังสือเรียน เอกสารประกอบการเรียนออน์ไลน์ เพื่อใช้ประกอบการเรียนออน์ไลน์ล่วงหน้า  รวมทั้งตารางเรียนและผลการเรียนปีการศึกษา ๖๒
1 ก.ค. 63                              | กำหนดให้นักเรียนทุกระดับชั้น รับหนังสือเรียน เอกสารประกอบการเรียน ตารางเรียนและผลการเรียนปีการศึกษา ๖๒ 

กำหนดการเรียนเสริมพิเศษ

3 มิ.ย. 63 – 2ุ6 มิ.ย. 63  | กำหนดการสอนเสริม Summer online Course1
:  นักเรียนระดับชั้น ป6 และ ม3 กำหนดเรียนเสริมโอเน็ตทุกคน
:  นักเรียนชั้นอื่นๆ ที่สนใจ สามารถเลือกเรียนเสริมพื้นฐานได้ ๒ หลักสูตรดังนี้(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเลือกทั้งสองอย่าง)
1. หลักสูตรวิชาพื้นฐาน :>>    คณิต    ไทย    วิทย์   เรียนวันละ 3 ชั่วโมง ผ่านการเรียนออนไลน์

2. หลักสูตร English    :>>    เรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ เรียนวันละ 1 ชั่วโมง ผ่านการเรียนออนไลน์

17 พ.ย. 63 – 27  พ.ย. 63     | กำหนดเรียนเสริมค่ายภาษาอังกฤษ JAC   (ตามสมัครใจ) นักเรียนอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 

20 เม.ย. 64 – 30  เม.ย. 64  |กำหนดเรียนเสริมค่ายภาษาอังกฤษ JAC   (ตามสมัครใจ) นักเรียนอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6