Back

Kindergarten

กิจกรรมการเรียนการสอนระดับอนุบาล

"จุดเริ่มต้นการเรียนรู้" Learning is beginning

          การเรียนรู้ในระดับปฐมวัย ในอายุตั้งเเต่ 2-6 ปี เป็นช่วงวัยที่มีความสำคัญที่สุด การเรียนการสอนจึงมุ่งเน้นให้เด็กได้รับประสบการณ์ต่างๆ ผ่านกิจกรรมการเล่นในชีวิตประจำวัน ที่มุ่งพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา  โดยโรงเรียนของเราได้บูรณาการหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับการพัฒนาทักษะสมอง Executive Functions (EF) โดยใช้กระบวนการเรียนแบบ co-5steps ที่มุ่งเน้นการเรียนแบบ Active Learning    ที่มีเป้าหมายสูงสุดเพื่อมุ่งสร้างสมรรถนะให้กับเด็ก ที่จะนำไปสู่การพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้

Mini English Program

MEP

Mini English Program

Intensive English Program

IEP

Intensive English Program

Regular Program

สามัญ

โปรแกรมสามัญ