Back

            รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษาของโรงเรียน ในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งเเต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สะท้อนให้เห็นภาพความสาเร็จที่เกิดขึ้นตามบริบทของโรงเรียน ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 บทสรุปของผู้บริหาร ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่ 3 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยมีการจัดทำการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนนี้ เพื่อเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของโรงเรียนได้รับรู้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาโรงเรียนในอนาคตต่อไป

SAR 66

SAR 65

SAR 64