Back

Primary

การเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา

กิจกรรมการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา

กิจกรรมการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการบูรณาการ การเรียนสะเต็มศึกษา การเรียนเสริมทักษะอาชีพ  และวิทยาการคำนวณ เพื่อสร้างพื้นฐานทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การอ่าน(Reading) การเขียน((W)Riting) และการคิดคำนวณ((A)Rithmatic)  โดยใช้กระบวนการเรียนเเบบco-5steps  เน้นการเรียนแบบ Active Learning  ที่สร้างทักษะที่สำคัญให้กับนักเรียนอันได้แก่  Creativity skill(ทักษะการคิดสร้างสรรค์), Critical Thinking skill(ทักษะการคิดวิเคราะห์), Communication skill (ทักษะการสื่อสาร),  Collaboaration skill(ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น), Problem solving skill(ทักษะการแก้ปัญหา)

Mini English Program

MEP

Mini English Program

Intensive English Program

IEP

Intensive English Program

Regular Program

หลักสูตรสามัญ

Rgular Program