Back

            สำหรับนักเรียนที่มีความสนใจหรือความสามารถทางดนตรี  โรงเรียนของเราได้มีการจัดตั้งวงโยธวาทิตขึ้นโดยใช้ชื่อว่า Jumrus Marching Band (JMB)  โดยการก่อตั้งวงโยธวาทิตครั้งแรกเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 เพื่อมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางด้านดนตรี มีสุนทรียภาพทางด้านอารมณ์ความรู้สึก มีความกล้าแสดงออก มีความรับผิดชอบ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์    ซึ่งต่อมาด้วยการทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจของนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ทำให้โรงเรียนฯ ได้ตัดสินใจส่งเข้าประกวดแข่งขันวงโยธวาทิตระดับนักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2556 ของกรมพลศึกษาจนได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทองแดง  ทำให้กิจกรรมวงโยธวาทิต Jumrus Marching Band  (JMB)  ของโรงเรียนจำรัสวิทยา ได้รับการยอมรับของชุมชน และสังคม

หลังจากนั้นวงโยธวาทิตของโรงเรียน ก็ได้ทำหน้าที่บรรเลงเพลงในพิธีการสำคัญต่างๆ ของชุมชนและสังคม เช่น บรรเลงเพลงรับเสด็จงานโคนมแห่งชาติ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาครูจังหวัดสระบุรี  และกิจกรรมพิธีการต่างๆ ที่สำคัญของอำเภอวังม่วง  ซึ่งผลจากการดำเนินกิจกรรมของวงโยธวาทิตจนถึงปัจจุบัน  ส่งผลให้นักเรียนได้มีโอกาสได้ฝึกฝนและแสดงออกทางความสามารถ จนทำให้เป็นที่ยอมรับ นักเรียนที่จบออกไปได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในสถาบันที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศ  ทางโรงเรียนจึงมีปณิธานที่จะมุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ให้มีความสามารถและนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในอนาคตของตนเองได้ต่อไป